Gwarancja Place Lab
Produkty firmy Place Lab są objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy. Okres ten jest liczony w od daty sprzedaży.
Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

Warunki gwarancji
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniona jest wyłącznie firma Place Lab, wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez firmę Place Lab. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza firmą Place Lab oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;
 • uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: , zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
 • okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);
 • usunięcie lub instalacja produktu; czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne;
 • niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Place Lab;
 • wycieku i działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
 • nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;
 • uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych;
 • przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
 • uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu, poprzez przekraczanie obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi;
 • instalacja oprogramowania innych producentów, nie dostarczona wraz z urządzeniem przez firmę Place Lab;